Sign In or Sign Up
open
tlf

banner1

Almindelige Salgsbetingelser

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen, med evt. renter og andre omkostninger er betalt. Ved køb på afbetaling og/eller købekontrakt kan køber ikke påberåbe sig at tilbagebeholde afdrag som følge af fejl eller mangler ved varen m.v.

Der ydes 12 måneders garanti for fabrikationsfejl på alt maskinelt udstyr. Opvaskemaskiner, ovne, isterningsmaskiner og espressomaskiners m.m. er det under forudsætning af, at maskinellet tilsluttes et afkalkningsfilter og jævnligt regenereres. Det er en forudsætning, at køber følger sælgers instruktioner med hensyn til brug og betjening af maskinellet. Det er vigtigt at køber følger Dalgaards ApS anbefalinger vedr. brug af kemikalier.

Garantireparationer udføres indenfor normal arbejdstid mandage til fredage, helligdage undtaget, mellem kl. 08.00 og kl. 16.00. Teknikertimer og kørsel er ikke dækket under garanti.

Ekstraomkostninger ved reparationer udenfor normal arbejdstid betales af køber. Garantidele erstattes mod returnering af de defekte dele hertil.
Sælger kan ikke gøres ansvarlig for driftstab eller andet tab som følge af det solgte. Garantien træder kun i kraft, når der er tale om fabrikationsfejl på det solgte og når sælgers instruktioner med hensyn til betjening af det solgte, har været fulgt og når der ikke kan konstateres overbelastning, fejlbetjening, vold eller anden ikke godkendt anvendelse af det solgte.

Reklamationsfrist for leveret maskinel:
Synlige fejl og mangler: ved varens modtagelse.
Skjulte fejl og mangler: 3 dage efter afsluttet installation.

Varer/reservedele tages kun retur mod forudgående skriftlig aftale.

Køber kan ikke gøre krav på erstatning, hvis levering af det købte forsinkes som følge af krig, jordskælv, strejke eller anden udenfor sælgers råden, herunder forsinket transport eller utilstrækkelige leverancer fra sælgers leverandør. Sælger er uden ansvar for driftstab, skader på det købte, fast ejendom og personer forårsaget af det købte.

Såfremt der sker ændringer vedrørende afgifter eller lignende ydelser til det offentlige, der skal erlægges i anledning af det købtes salg og sådanne afgifter/ydelser er indregnet i købesummen, skal den anførte købesum, hvis ikke andet udtrykkeligt er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned.

Leasing er med forbehold for leasingselskabets godkendelse.

Enhver tvist der måtte rejses mod os eller af os, skal føres på den på sælgers hjemsted gældende ret.